Fm logistic

La logique des transports urbain

Skontrolujte, ako chránime vaše údaje

Skontrolujte, ako chránime vaše údaje

Počas procesu náboru dodržiavame najvyššie štandardy ochrany osobných údajov vyplývajúce z národných predpisov a ustanovení nariadenia EÚ - všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).
Na tejto karte nájdete komplexné informácie o pravidlách spracúvania vašich osobných údajov.

Text informačnej povinnosti pre uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti FM SLOVENSKÁ, s.r.o.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je FM SLOVENSKÁ, s.r.o., IČO: 36 534 293, so sídlom  Priemyselná 1, Sereď 926 01, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, vložka č.: 17415/T.

 

Máte právo na prístup do Vašich údajov, ich opravu, výmaz a taktiež právo na obmedzenie ich spracúvania, prenášania údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi. 

 

Údaje budú spracúvané za účelom náboru/ výberového konania na pracovnú pozíciu v spoločnosti Prevádzkovateľa. V prípade vyjadrenia dobrovoľného a Vami zvoleného súhlasu, údaje budú spracúvané taktiež pre potreby budúcich náborových/ výberových konaní organizovaných Prevádzkovateľom a zaradenie do databázy uchádzačov po dobu 2 rokov, pokiaľ pred uplynutím tejto doby nedoručíte Prevádzkovateľovi žiadosť o výmaz alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov alebo odvolanie súhlasu.

 

Vaše osobné údaje nebudú v náborovom/ výberovom konaní, či v databáze uchádzačov, predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovaniavrátene profilovania.

 

Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale následkom ich neposkytnutia bude nemožnosť zúčastniť sa v náborovom/ výberovom konaní, uzatvoriť zmluvu alebo byť zaradený do databázy uchádzačov.

 

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov v rámci náborového/ výberového konania je vykonanie opatrení pred potenciálnym uzavretím zmluvy (pracovnoprávneho vzťahu) podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Ak vo výberovom konaní nebudete úspešní, Vaše osobné údaje zlikvidujeme bez zbytočného odkladu. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné; bez ich poskytnutia však nie je možné realizovať náborové/ výberové konanie.

Vaše osobné údaje získavame prevažne priamo od Vás. V niektorých prípadoch ich môžeme získať z iných zdrojov, napríklad z pracovných posudkov alebo vyjadrení Vašich predchádzajúcich zamestnávateľov.    

 

 

Ak vyjadríte svoj súhlas so spracúvaním údajov pre potreby budúcich náborových/ výberových konanía zaradenie do databázy uchádzačov, budú Vaše osobné údaje spracúvané na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

Ak vyjadríte svoj súhlas so spracúvaním údajov pre potreby budúcich náborových/ výberových konaní organizovaných niektorouzo spoločností patriacich do Kapitálovej skupiny FM Logistic, znamená to, že Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané okrem Prevádzkovateľa nasledujúcimi spoločnosťami: FM Polska Sp. z o.o., FM ČESKÁ, s.r.o., FM Hungary Kft, FM Belgium BVBA, FM Logistic Deutschland GmbH, FM Romania SRL, FM France SAS, FM Logistic Iberica S.L.U, FM Italy S.R.L., ako samostatnými prevádzkovateľmi.

 

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

 

  • V rozsahu, v akom sa údaje spracúvajú na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. To však nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 

  • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob ich poskytnutia.

 

  • Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

 

  • Právo na výmaz (na zabudnutie) – v určitých prípadoch máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

 

  • Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnení nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 

  • Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán a iba automatizovane spracovávaných údajov.

 

  • Právo namietať - máte právo nesúhlasiť so spracovávaním údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, že nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať.

 

  • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 

 

Osobné údaje budú spracúvané do ukončenia náborového/výberového konania. V prípade vyjadrenia osobitného súhlasu so spracúvaním údajov pre potreby budúcich náborových/ výberových konaní a zaradenie do databázy uchádzačov, budú údaje spracúvané po dobu 2 rokov, pokiaľ pred uplynutím tejto doby nedoručíte Prevádzkovateľovi žiadosť o výmaz alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov alebo odvolanie súhlasu.

 

Prevádzkovateľ môže sprístupniťa preniesť Vaše údaje subjektom, ktoré sa nachádzajú v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí, a to najmänasledujúcim stranám: poskytovateľom služieb podporujúcich realizáciu náborového konania a procesu zamestnania a poskytovateľom IT služieb. Vaše údaje prenášame ale výlučne do krajín Európskeho hospodárskeho priestoru.

 

Ak máte otázky ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa, chcete uplatniť Vaše práva, vzniesť námietky proti spracúvaniu osobných údajov alebo si myslíte, že spracúvanie Vašich osobných údajov je neoprávnené, obráťte sa na oddelenie ľudských zdrojov FM SLOVENSKÁ, s.r.o. (e-mail: aukropec@fmlogistic.com) alebo písomne na adresu sídla FM SLOVENSKÁ, s.r.o..

 

Na Vašu žiadosť resp. sťažnosť odpovieme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca od jej doručenia. V určitých prípadoch môže dôjsť k predĺženiu tejto lehoty, o najviac ďalšie dva mesiace, o čom Vás budeme informovať spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

 

 

Vyhlásenie týkajúce sa vyjadrenia súhlasu s účasťou v budúcich náborových/ výberových konaniach organizovaných spoločnosťou FM SLOVENSKÁ, s.r.o.

 

Vyhlásenie týkajúce sa vyjadrenia súhlasu s účasťou v budúcich náborových/ výberových konaniach organizovaných spoločnosťou FM SLOVENSKÁ, s.r.o. so sídlom Priemyselná 1, Sereď 926 01, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, vložka č.: 17415/T

 

Vyjadrujem svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou FM SLOVENSKÁ, s.r.o. IČO: 36 534 293, so sídlom  Priemyselná 1, Sereď 926 01, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, vložka č.: 17415/T (ako Prevádzkovateľom) na účely budúcich náborových/ výberových konaní organizovaných Prevádzkovateľom a zaradenie do databázy uchádzačov, a to po dobu 2 rokov.

 

Vyhlásenie týkajúce sa vyjadrenia súhlasu s účasťou v budúcich náborových/ výberových konaniach organizovaných niektorou zo spoločností patriacich do Kapitálovej skupiny FM Logistic:

 

Vyjadrujem svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v  dokumentoch, ktoré som doručil FM SLOVENSKÁ, s.r.o., najmä mojich osobných údajov obsiahnutých najmä v  životopise, a ich následné zdieľanie v rámci spoločností patriacich do Kapitálovej skupiny FM Logistic (zoznam spoločností, ktoré tvoria  Kapitálovú skupinu FM Logistic nájdete tu: FM Polska Sp. z o.o., FM ČESKÁ, s.r.o., FM SLOVENSKÁ, s.r.o., FM Hungary Kft, FM Belgium BVBA, FM Logistic Deutschland GmbH, FM Romania SRL, FM France SAS, FM Logistic Iberica S.L.U, FM Italy S.R.L.) na účely náborových/ výberových konaní organizovaných niektorou zo spoločností patriacich do Kapitálovej skupiny FM Logistic, a to na obdobie 2 rokov.