Fm logistic

La logique des transports urbain

Udržateľný rozvoj

Od vzniku FM Logistic, je zodpovedný prístup základom našej kultúry a motorom nášho rastu.

Od vzniku FM Logistic, je zodpovedný prístup základom našej kultúry a motorom nášho rastu. Skupina sa snaží o dlhodobú spokojnosť všetkých strán, ktoré sú spojené s jej podnikaním a to spravodlivým a udržateľným spôsobom a za súčasného rešpektovania životného prostredia. Či už sa jedná o zamestnancov, zákazníkov, akcionárov, partnerov, dodávateľov alebo verejnosť. Udržateľný rozvoj, ktorý vychádza z kultúry našej spoločnosti, sa stal prioritou FM Logistic. Aby sme tejto priorite stanovili konkrétny rámec a zladili ju s plánom stratégie 2022, definovala FM Logistic stratégiu udržateľného rozvoja založenú na štyroch pilieroch: sociálnom, spoločenskom, ekonomickom a ekologickom.

Hoci je táto stratégia zaisťovaná vedením spoločnosti, sú to jednotlivé krajiny, ktoré tvoria jej základ a pracujú na nej. Na základe sledovaných ukazateľov reportovaných štvrťročne, preukazujú, že dosahujú prijaté záväzky. Ukazovatele sú vyhodnocované na úrovni skupiny a každý kvartál je predkladaný Výkonnému výboru spoločnosti.

Slovo Riaditeľa pre Udržateľný rozvoj FM Logistic

 • "Udržateľný rozvoj je moderný termín pre našu tradičnú kultúru dlhodobej vízie.

  Zodpovednosť, ktorú sme ako medzinárodná spoločnosť prijali, riadi náš rozvoj. Iba dlhodobý pohľad znamená istotu pre budúcnosť: toto je vízia našich zakladateľov, ktorá je podstatou FM Logistic.

  Vždy bolo našim prianím mať vyvážené, prínosné a udržateľné vzťahy so všetkými zúčastnenými stranami, či už se jedná o našich zamestnancov, klientov, partnerov, dodávateľov, akcionárov alebo verejnosť. To všetko pri súčasnom rešpektovaní životného prostredia. Prijatím konkrétnej stratégie, ktorá spĺňa najnáročnejšie medzinárodné štandardy, FM Logistic posilňuje svoj záväzok podpory udržateľného rozvoja.
  Je to ušľachtilé predsavzatie: každý jednotlivec sa môže podielať na spoločnom prínose pre budúcnosť našej planéty, a to zdanlivo malými gestami i zapojením do väčších projektov. Kolegovia z môjho tímu sú k dispozícii všetkým zamestnancom FM Logistic, aby ich podporili v ich odhodlaní."

  Olivier Faure, Riaditeľ pre Udržateľný rozvoj FM Logistic

4 piliere udržateľného rozvoja

 • Spoločenský pilier - Záväzok k rozvoju miestnej ekonomiky

  Podpora lokálnych aktivít

  FM Logistic sa v krajinách svojho pôsobenia podieľa na pomoci sociálne alebo zdravotne znevýhodneným spoluobčanom.

  • Vo Francúzsku podporujeme Asociáciu zdravotne postihnutých (L'Association des Paralysés de France (APF)) a to formou rôznych iniciatív: zbierok oblečenia, rôznych zbierok na podporu združení, darovaním krvi, recykláciou uzáverov fliaš, atď.
  • V Rusku organizujeme zbierky hygienických produktov a oblečenia do detských domovov. S detskými domovami úzko spolupracujeme i v Brazílii.
  • V Španielsku FM Logistic zaisťuje prepravu do potravinovej banky.

  Vyvíjame projekty s pozitívnym dopadom na spoločnosť

  FM Logistic sa snaží pozitívne oplyvňovať svoje bezprostredné okolie a to cestou projektov s prínosom pre spoločnosť. Preto skupina zahájila prípravy na budovanie modelu "alternatívnej" logistickej platformy.

  Podpora profesného začlenenia znevýhodnených spoluobčanov

  Podporovať zapojenie alebo návrat ľudí s handicapom do pracovného procesu je pre FM Logistic veľmi dôležité. Zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím sledujeme v každej z krajín nášho pôsobenia.

 • Sociálny pilier - Spoliehame sa na našich ľudí, sú pilierom nášho záväzku

  Rozvoj profesných zručností našich zamestnacov

  Logistika je svojou povahou služba, preto sú zamestnanci FM Logistic stredom nášho záujmu. Spoločnosť vyvíja systém vzdelávania a získavania nových zručností na podporu profesného rozvoja každého jednotlivca.
  FM University poskytuje svojim zamestnancom vysoko kvalitné školenia prospôsobené špecifickej povahe činnosti FM Logistic.

  Záruka bezpečného pracoviska pre našich zamestnacov

  Práca v doprave a logistike nesie svoje riziká: musí byť riadená tak, aby bola zaistená bezpečnosť zamestnancov. V FM Logistic sme si toho vedomí, a každý deň uskutočňujeme cielené akcie zamerané na dodržiavanie predpisov, zvyšovanie povedomia zamestnancov, neustále zlepšovanie postupov (na základe pravidelného vyhodnocovania nastavených cieľov) a predovšetkým zapojenie každého jedinca.

  Zdravotný systém dostupný všetkým zamestnancom

  Po analýze prístupu k zdravotným službám v každej z našich krajín, pracuje korporátne oddelenie ľudských zdrojov na harmonizácii týchto služieb ponúkaných našim zamestnancom. Cieľom je zaviesť osvedčené postupy a pracovné podmienky v celej korporácii.

 • Ekonomický pilier - Navrhnúť dodávateľský reťazec zajtrajška

  Podporovať inovácie v oblasti dodávateľského reťazca spoluprácou s kľúčovými aktérmi

  Logistika a sektor dopravy podliehajú početným sociálnym a environmentálnym tlakom. Rôzni aktéri v logistickom reťazci by mali na riešení týchto problémov spolupracovať. FM Logistic sa k spolupráci zaviazala prostredníctvom:

  • Účasť v európskych programoch pre budúcnosť logistiky,
  • Partnerstvo s rôznymi vzdelávacími inštitúciami,
  • Projektová spolupráca s niektorými zákazníkmi.

  Systematizácia podpory pre posilnenie schopností

  Podpora posilnenia schopností znamená umožniť okamžité uvoľnenie dobrovoľníkov z rady našich zamestnancov pre aktivity organizácií všeobecného záujmu, teda pre kultúrne, sociálne, environmentálne a humanitárne účely. Je účinným prostriedkom zapojenia zamestnancov do projektov v prospech spoločnosti. Dobrovoľnou prácou pre tieto nevládne organizácie získajú naši zamestnanci skúsesnoť, ktorá posilňuje význam ich každodennej práce.

  Podpora lokálnej zamestnanosti a ekonomiky

  Medzinárodná spoločnosť FM Logistic sa v krajinách svojho pôsobenia zaviazala k podpore lokálneho hospodárskeho a sociálneho rozvoja a to nákupom miestnych výrobkov a služieb. Na základe svojho komplexného programu pre posilnenie lokálnych partnerstiev podporuje miestnych dodávateľov.

 • Environmentálny pilier - Ochrana životného prostredia v jadre nášho rozvoja

  Zníženie uhlíkovej stopy z našich aktivít

  Aby sme vzali do úvahy komplexný dopad našej činnosti, kontrolujeme v FM Logistic emisie skleníkových plynov kombináciou:

  • Znižovania emisií CO2 z dopravy a skladovania
  • Znižovania spotreby energie,
  • "Zelených" ponúk.

  Partnerstvo s "Green Freight Europe" a nastavenie monitoringu emisií CO2 v doprave v roku 2014, znamená novú etapu v našom prístupe.

  Zníženie spotreby energie

  FM Logistic investuje do optimalizáce spotreby energie na svojich platformách za súčasného zachovania komfortu a úrovne služieb pre svojich zákazníkov. To všetko je v súčinnosti s Batilogistic (vlastník budov) a jej dcérskou spoločnosťou NG Concept, špecialistom na návrhy a konštrukcie budov. V rámci procesu neustáleho zlepšovania sme vyvinuli stratégiu environmentálneho značenia HQE pre Francúzsko a LEED na medzinárodnej úrovni.

  Vývoj zelených ponúk pre našich zákazníkov

  Protože životné prostredie patrí všetkým, snaží sa FM Logistic hľadať šetrnejšie alternatívne riešenia. Zoskupovanie logistických tokov, optimalizácia zmien, inter-modálne prepravy, cross-docking, alternatívne pohony pre doručovanie v centrách metropol atď. To všetko robíme s cieľom vytvoriť logistické služby novej generácie s integrovanou kontrolou uhlíkovej stopy.

Systémy riadenia

FM Logistic podporuje svoj udržateľný systém riadenia na troch úrovniach: na úrovni korporácie, jednotlivých krajinách a na úrovni jednotlivých platforiem. Vedenie spoločnosti musí pre všetky tieto úrovne nastaviť optimálne štandardy. Napriek tomu má každá krajina a každá platforma povinnosť jednať v súlade s miestnymi predpismi a realitou, rovnako ako s lokálnymi potrebami zákazníkov. Jednanie v súlade s korporátnou politikou integrovaného systému riadenia v oblasti kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a životného prostredia (QHSE) zaisťuje od Brazílie cez Európu až do Číny naše oddelenie kvality. Ciele našej QHSE politiky sú komunikované všetkým zamestnancom: prevádzková dokonalosť, spokojnosť zákazníka, neustále zlepšovanie, atď.

Certifikácia našich pobočiek

Politika QHSE FM Logistic je založená na dodržiavaní právnych predpisov, na prevencii rizík a na neustálom zlepšovaní. Jej zásady sú podporené súborom pravidiel a referenčných nástrojov. Komunikovaná je prostredníctvom priebežného vzdelávania zamestnancov.

Systém používaný v FM Logistic rešpektuje najprísnejšie normy z hľadiska hygieny, bezpečnosti, sledovateľnosti, manipulácii s nebezpečnými látkami a dodržuje osvedčené postupy v jednotlivých odvetviach. Aby si naši zákazníci boli istí, že s ich výrobkami zaobchádzame bezpečne, v prostredí kompatibilným s predpismi a to v každej fáze zásobovacieho reťazca, a v každej krajine, sú naše pobočky certifikované.

Pilierom systému riadenia FM Logistic je mapovanie procesov, ktoré zaručujú jeho homogenitu a bezpečnosť. Aplikuje spoločné a záväzné pravidlá. Osvedčené postupy sú dodržované v každej krajine, s prihliadnutím k miestnym špecifikám.

Naše záväzky

 • Záväzky k životnému prostrediu

  Naše záväzky k životnému prostrediu

  Svoje záväzky voči životnému prostrediu zahrnula FM Logistic do svojho programu pre udržateľný rozvoj, konkrétne:

  • Dodržujeme predpisy (právne, administratívne a regulačné), ktoré sa vzťahujú na našu činnosť.
  • V celom dodávateľskom reťazci máme nastavené preventívne opatrenia proti znečisteniu.
  • Využívame čisté technológie, ktoré rešpektujú životné prostredie, najmä pri projektovaní našich budov a obmene vozového parku. Vo Francúzsku školíme vodičov v ekologickej jazde. V Španielsku FM Logistic používa nákladné autá s pohonom na skvapalnený zemný plyn.
  • Našu politiku komunikujeme i interne, s cieľom zvýšiť povedomie a ovplyvniť našich zamestnancov smerom k environmentálne zodpovednému správaniu.
  • V rámci trvalého zlepšovania pravidelne vyhodnocujeme naše ciele, aby boli v súlade s našimi záväzkami k životnému prostrediu a očakávaniami všetkých zúčastnených strán.
 • K poslechu

  Záväzky našim klientom

  Aby sme úspešne rozvíjali naše partnerstvo, načúvame vašim potrebám, priebežne komunikujeme KPI, definujeme komunikačnú maticu pre každodennú prevádzku a strategické otázky, priebežne vás informujeme o našich aktivitách...

  Sme odborníkmi v službách komplexného dodávateľského reťazca,

  • Ponúkame spoľahlivé a nákladovo efektívne riešenia prispôsobené vášmu odvetviu a trhu Vašich klientov, aby sme zaistili ich spokojnosť.
  • Prispôsobujeme sa zmenám v objeme vašej výroby a potrebám vášho trhu;
  • Neustále školíme svojich zamestnancov, aby sme zaistili vysokú úroveň našich služieb;
  • Predvídame vaše budúce potreby s cieľom stálej konkurencieschopnosti.

  Zameriavame sa na neustále zlepšovanie

  Tvoríme ročné plány na zlepšenie a porovnávame naše aktivity. Cieľom je rozvoj a zdieľanie osvedčených postupov s našimi zákazníkmi.

 • Prevencia rizík

  Naše záväzky v oblasti bezpečnosti

  FM sa usiluje o neustále zlepšovanie svojich výsledkov v oblasti bezpečnosti pri práci. V každej krajine, kde FM Logistic pôsobí, zaisťujeme prevenciu rizík najmä:

  • Vypracovaním registra bezpečnostných rizík pri práci
  • Sledovaním a analýzou pracovných úrazov,
  • Udržovaním čistého a uprataného pracovného prostredia.

  Našich zamestnancov pravidelne školíme, hodnotíme pridelenú zodpovednosť a podnikáme radu ďalších aktivít pre zvýšenie povedomia zamestnancov o bezpečnom správaní pri ich každodennej práci.
  FM Logistic nedávno odštartovala projekt "Safety First Attitude", aby podporila bezpečnosť svojich zamestnancov pri práci. Týka sa všetkých zamestnancov spoločnosti a spočíva v zdieľaní skúseností a osvedčených postupov naprieč všetkými pobočkami. Jeho dopad je sledovaný pomocou LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate / Koeficient úrazovej početnosti). Výsledky sú predkladané výkonnému výboru spoločnosti.

  FM Logistic naviac, vďaka svojim skúsenostiam a znalostiam potravinárského odvetvia, garantuje bezpečnosť manipulovaných výrobkov. Pre každého klienta je vypracovaná HACCP štúdia. Cieľom je identifikovať hrozby, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu potravín, v zmysle ich nevhodnosti pre ľudskú spotrebu, a ich následné odstránenie. Na každej našej platforme, na ktorej manipulujeme s potravinami, máme špecializovaný HACCP tím zamestnancov. Zaisťuje implementáciu osvedčených postupov v oblasti hygieny, poriadku, skladovateľnosti, atď.