Fm logistic

La logique des transports urbain

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť FM Logistic rešpektuje vaše právo na súkromie pri každom spracovaní vašich osobných údajov. V týchto zásadách ochrany osobných údajov je uvedené, kto zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje, ktoré od vás získame pri používaní našej webovej stránky, aké typy osobných údajov o vás zbierame a ako tieto údaje používame. Zároveň sú v nich uvedené vaše práva týkajúce sa používania vašich osobných údajov.

 

Čo sú to osobné údaje?

„Osobné“ údaje sú akékoľvek informácie, na základe ktorých je možné priamo alebo nepriamo identifikovať danú osobu. Napríklad, súbor so štruktúrovanými údajmi obsahujúci celé meno osoby sa považuje za osobné údaje, pretože je na základe týchto informácií možné priamo identifikovať danú osobu. Za osobné údaje sa zároveň považujú aj podrobnosti, ktoré je možné použiť na nepriame identifikovanie osoby (ako je jej registračné číslo, tel. číslo alebo fotografia).

Spracovanie a uchovávanie tohto typu údajov je regulované špeciálnymi zákonmi.

Medzi údaje, ktoré o vás môžeme zbierať, patrí vaše meno, poštová adresa(-y), e-mailová adresa(-y), tel. číslo(-a) a história prezeranie stránok.

 

Kto zbiera, spracováva a používa vaše údaje?

Pri prezeraní našej webovej stránky sú vaše osobné údaje zhromažďované, spracované a používané spoločnosťou FM Logistic Corporate SAS, ZI Rue de l’Europe, 57370, Phalsbourg, Francúzsko (správca údajov) alebo externými poskytovateľmi, ktorí vykonávajú údržbu a technickú podporu našej webovej stránky.

 

Prečo spracovávame alebo používame vaše osobné údaje

Získané údaje spracovávame na nasledujúce účely:

Na splnenie našich zmluvných záväzkov (na základe zákona).

Na dosiahnutie našich oprávnených záujmov.

  • Na vykonávanie štatistických analýz.
  • Na meranie návštevnosti webovej stránky.

Akým spôsobom udeľujete svoj súhlas?

Za určitých okolností potrebujeme váš súhlas na zbieranie, spracovanie alebo používanie vašich osobných údajov.

Váš súhlas potrebujeme na nainštalovanie súborov cookie do vášho zariadenia a na zbieranie, spracovanie a používanie informácií, ktoré nám poskytnete prostredníctvom „kontaktného“ formulára, aby sme mohli spracovať vašu požiadavku.

Pri všetkých vyššie uvedených činnostiach môžete kedykoľvek zmeniť svoj súhlas. Môžete nesúhlasiť s tým, aby sme používali vaše osobné údaje.

 

Kto získa vaše údaje?

Vaše údaje zbierame na účely vnútorných vzťahov so zákazníkmi a výlučne iba na tieto účely.

Osobné údaje získané od vás pri používaní našich služieb zdieľame iba s nasledujúcimi tretími stranami:

Zmluvní subdodávatelia, ktorí externe poskytujú služby v našom mene.

Vaše osobné údaje poskytujeme tretím stranám iba v prípade, ak to od nás vyžaduje zákon (ako napr. súd alebo súdny orgán), ak nám udelíte súhlas na takéto zdieľanie vašich údajov alebo ak je takéto zdieľanie vašich údajov povolené zákonom.

 

Ako uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame v našej databáze s aktívnym vyhľadávaním po dobu troch rokov od nášho posledného kontaktu s vami.

Akékoľvek údaje, ktoré musíme uchovávať zo zákonných dôvodov, sa uchovávajú po dobu predpísanú v danej zákonnej úprave.

 

Kde sa spracovávajú vaše údaje?

My alebo určitý príjemcovia vašich údajov (podľa vyššie uvedeného popisu) sa môžu nachádza mimo európskeho hospodárskeho priestoru (v Číne, Brazílii, Indii a Vietname).

Z tohto vyplýva, že vaše osobné údaje sa môžu spracovávať v krajinách, v ktorých nie sú zavedené náležité bezpečnostné opatrenia v súlade s nariadením EÚ 2016/679 Európskeho parlamentu a rady zo dňa 27. apríla 2016 týkajúce sa ochrany fyzických osôb v oblasti spracovania osobných údajov a voľného pohybu takýchto údajov.

Zaručujeme, že vaše údaje budú chránené adekvátnymi bezpečnostnými opatreniami v súlade so všetkými zákonmi a nariadeniami platnými v Európe.

 

 

Vaše práva

Na základe zákonných ustanovení máte právo na informácie, právo na prístup, právo na nápravu, právo na vymazanie, právo na namietanie, právo na prenosnosť údajov a právo na zakázanie spracovania vašich osobných údajov.

Na uplatnenie týchto práv napíšte nášmu úradníkovi pre ochranu údajov na nasledujúcu adresu, pričom jasne vysvetlite podstatu svojej žiadosti: dpo@fmlogistic.com.

Z bezpečnostných dôvodov a na účely ochrany pred podvodmi musíte spolu so svojou žiadosťou poskytnúť potvrdenie totožnosti. Vaše potvrdenie totožnosti po spracovaní vašej žiadosti zlikvidujeme.

Ak sa domnievate, že dochádza k porušeniu vašich práv, najskôr nás kontaktujte. Ak nebudete spokojní s našou odpoveďou, máte právo podať sťažnosť na vašom úrade na ochranu údajov.

 

Zmeny v našich zásadách ochrany osobných údajov

Naše zásady ochrany osobných údajov môžeme meniť pri vylepšení našich služieb, napr. pri zavedení nových technológií alebo spustení nových služieb. Pred akýmikoľvek zmenami týchto zásad ochrany osobných údajov vás budeme najskôr informovať.

Právne dojednania

FM Logistic
ZA rue de l’Europe, 57370 Phalsbourg
Tel : 03 87 23 12 12
V nasledujúcom texte bude FM Logistic označovaná ako "editor stránok"

Vlastníctvo

Majiteľom webových stránok je CLARANET, so sídlom na adrese: 18-20 rue du Faubourg du Temple 75011 Paríž - Francúzsko. Stránky sú k dispozícii užívateľom, a ich užívanie podlieha bezpodmienečnému prijatiu podmienok uvedených nižšie.
Informačná technológia a sloboda
Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, sú pre FM Logistic neyhnutné. Všetky menované osobné údaje sú dôverné a podliehajú spracovaniu dát. Dáta sú používané výhradne editorom a to pre štatistické spracovanie predajných a marketingových aktivít v súlade so zákonom č. 78-17, zo dňa 6. januára 1978 v platnom znení z dňa 6. augusta 2004 "informačné technológie a sloboda", máte právo na prístup a opravu vašich osobných údajov. (CNIL Deklarácia Certifikácia číslo 1213861).
Pre uplatnenie tohto práva kontaktujte, prosím:
- Mailom:
FM Logistic
ZA rue de l'Europe, 57370 Phalsbourg

Fotografie / videá

Fotografie a videá, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach FM Logistic nesmú byť reprodukované, šírené alebo predávané bez písomného súhlasu editora. Použitie akéhokoľvek materiálu bez súhlasu jeho autora môže byť predmetom žaloby.
Pokiaľ nie je uvedené inak, autorské práva dokumentov a predmetov vytvorených pre tieto "stránky", sú výhradným majetkom editora. Úplné alebo čiastočné reprodukcie obsahu stránok sú zakázané podľa článku L.713-2 o duševnom vlastníctve. Zákony týkajúce sa tohto webu sú francúzske zákony a jurisdikciou sú francúzske súdy.

Ochrana osobných údajov

Všetky údaje a informácie uvedené na tomto webe sú predmetom ochrany podľa autorského práva a práv k duševnému vlastníctvu. Úplné alebo čiastočné reprodukcie dokumentov zo stránok sú povolené iba pre informačné účely osobného a súkromého použitia; Akákoľvek reprodukcia alebo použitie kópií vytvorených pre iné účely je výslovne zakázaná a môže predstavovať protiprávne jednanie podľa L.335-2 a násl. o duševnom vlastníctve.
Všetky databázy uverejnené na týchto stránkach a vytvorené editorom sú chránené ustanoveniami zákona zo dňa 1. júla 1998, ktorý transponuje zákon o duševnom vlastníctve z európskej smernice zo dňa 11. marca 1996 o ochrane databáz.

Odkazy

Akýkoľvek pokus o prenos informácií na web tretej strany alebo zmena informácií na tejto stránke je zakázaný a môže mať za následok občianske alebo trestné stíhanie.
Editor týchto stránok nie je zodpovedný za akékoľvek hypertextové odkazy alebo akékoľvek iné počítačové prvky použité priamo, či nepriamo z tohto webu.
Editor týchto stránok neručí za stránky tretích strán a nenesie zodpovednosť za ich obsah.
Ak chcete vytvoriť odkaz na web FM Logistic, obráťte sa prosím pomocou kontaktného formulára na editora k získaniu potrebného povolenia.

Zodpovednosť

Editor vynaloží všetko svoje úsilie, aby zaistil, že všetky informácie uverejnené na týchto webových stránkach, sú presné a aktuálne, s priamou väzbou. Editor však nemôže zaručiť, že informácie, ktoré stránky obsahujú, sú úplné, presné, vyčerpávajúce a bez chýb.
Editor si vyhradzuje právo na opravu alebo úpravu obsahu týchto webových stránok kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.
Editor sa zrieka všetkej zodpovednosti za informácie na webe a akéhokoľvek použitia informácií obsiahnutých na týchto webových stránkach alebo získané v odpovedi na otázku položenú prostredníctvom týchto stránok. Editor nenesie za žiadnych okolností zodpovednosť za priame či nepriame škody akéhokoľvek druhu vyplývajúce z používania týchto webových stránok alebo v súvislosti s týmito stránkami. Všeobecne platí, že editor webových stránok sa zrieka všetkej zodpovednosti za akékoľvek využitie týchto stránok.
Akýkoľvek pokus o prenos informácií na web tretej strany alebo zmenu informácií na týchto stránkach je zakázaný a môže mať za následok občianske alebo trestné stíhamie navrhnuté zo strany editora.
Editor webu nenesie zodpovednosť za akékoľvek hypertextové odkazy alebo iný obdobný prvok použitý priamo alebo nepriamo z webu a existencia odkazu nemá za následok prenos zodpovednosti na editora.
Editor týchto stránok neručí za stránky tretích strán a nenesie zodpovednosť za ich obsah. Je prísne zakázané vytvoriť hypertextový odkaz na týchto stránkach bez formálneho súhlasu editora. Editor stránok nezaručuje, že server hosťujúcej stránky neobsahuje vírusy, a že súbory, ktoré sú k dispozícii k stiahnutiu z tejto webovej stránky alebo akejkoľvek inej stránky treťej strany, sú bez vírusov alebo prevádzkových chýb. S vedomím, že vírusy môžu byť prenášané cez internet, odporúčame, aby užívatelia podnikli kroky na ochranu ich počítačov proti vniknutiu vírusov, a proti každému technickému problému, ktorý by mohol poškodiť súčasti počítača alebo dáta užívateľa, ktoré v ňom môžu byť uložené. V žiadnom prípade editor webu alebo niektorý z jeho subdodávateľov nenesú zodpovednosť za prípadné škody, ktoré môžu nastať pri internetovom pripojení a prehliadaní webu.