Fm logistic

La logique des transports urbain

Právne dojednania

FM Logistic
ZA rue de l’Europe, 57370 Phalsbourg
Tel : 03 87 23 12 12
V nasledujúcom texte bude FM Logistic označovaná ako "editor stránok"

Vlastníctvo

Majiteľom webových stránok je CLARANET, so sídlom na adrese: 18-20 rue du Faubourg du Temple 75011 Paríž - Francúzsko. Stránky sú k dispozícii užívateľom, a ich užívanie podlieha bezpodmienečnému prijatiu podmienok uvedených nižšie.
Informačná technológia a sloboda
Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, sú pre FM Logistic neyhnutné. Všetky menované osobné údaje sú dôverné a podliehajú spracovaniu dát. Dáta sú používané výhradne editorom a to pre štatistické spracovanie predajných a marketingových aktivít v súlade so zákonom č. 78-17, zo dňa 6. januára 1978 v platnom znení z dňa 6. augusta 2004 "informačné technológie a sloboda", máte právo na prístup a opravu vašich osobných údajov. (CNIL Deklarácia Certifikácia číslo 1213861).
Pre uplatnenie tohto práva kontaktujte, prosím:
- Mailom:
FM Logistic
ZA rue de l'Europe, 57370 Phalsbourg

Fotografie / videá

Fotografie a videá, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach FM Logistic nesmú byť reprodukované, šírené alebo predávané bez písomného súhlasu editora. Použitie akéhokoľvek materiálu bez súhlasu jeho autora môže byť predmetom žaloby.
Pokiaľ nie je uvedené inak, autorské práva dokumentov a predmetov vytvorených pre tieto "stránky", sú výhradným majetkom editora. Úplné alebo čiastočné reprodukcie obsahu stránok sú zakázané podľa článku L.713-2 o duševnom vlastníctve. Zákony týkajúce sa tohto webu sú francúzske zákony a jurisdikciou sú francúzske súdy.

Ochrana osobných údajov

Všetky údaje a informácie uvedené na tomto webe sú predmetom ochrany podľa autorského práva a práv k duševnému vlastníctvu. Úplné alebo čiastočné reprodukcie dokumentov zo stránok sú povolené iba pre informačné účely osobného a súkromého použitia; Akákoľvek reprodukcia alebo použitie kópií vytvorených pre iné účely je výslovne zakázaná a môže predstavovať protiprávne jednanie podľa L.335-2 a násl. o duševnom vlastníctve.
Všetky databázy uverejnené na týchto stránkach a vytvorené editorom sú chránené ustanoveniami zákona zo dňa 1. júla 1998, ktorý transponuje zákon o duševnom vlastníctve z európskej smernice zo dňa 11. marca 1996 o ochrane databáz.

Odkazy

Akýkoľvek pokus o prenos informácií na web tretej strany alebo zmena informácií na tejto stránke je zakázaný a môže mať za následok občianske alebo trestné stíhanie.
Editor týchto stránok nie je zodpovedný za akékoľvek hypertextové odkazy alebo akékoľvek iné počítačové prvky použité priamo, či nepriamo z tohto webu.
Editor týchto stránok neručí za stránky tretích strán a nenesie zodpovednosť za ich obsah.
Ak chcete vytvoriť odkaz na web FM Logistic, obráťte sa prosím pomocou kontaktného formulára na editora k získaniu potrebného povolenia.

Zodpovednosť

Editor vynaloží všetko svoje úsilie, aby zaistil, že všetky informácie uverejnené na týchto webových stránkach, sú presné a aktuálne, s priamou väzbou. Editor však nemôže zaručiť, že informácie, ktoré stránky obsahujú, sú úplné, presné, vyčerpávajúce a bez chýb.
Editor si vyhradzuje právo na opravu alebo úpravu obsahu týchto webových stránok kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.
Editor sa zrieka všetkej zodpovednosti za informácie na webe a akéhokoľvek použitia informácií obsiahnutých na týchto webových stránkach alebo získané v odpovedi na otázku položenú prostredníctvom týchto stránok. Editor nenesie za žiadnych okolností zodpovednosť za priame či nepriame škody akéhokoľvek druhu vyplývajúce z používania týchto webových stránok alebo v súvislosti s týmito stránkami. Všeobecne platí, že editor webových stránok sa zrieka všetkej zodpovednosti za akékoľvek využitie týchto stránok.
Akýkoľvek pokus o prenos informácií na web tretej strany alebo zmenu informácií na týchto stránkach je zakázaný a môže mať za následok občianske alebo trestné stíhamie navrhnuté zo strany editora.
Editor webu nenesie zodpovednosť za akékoľvek hypertextové odkazy alebo iný obdobný prvok použitý priamo alebo nepriamo z webu a existencia odkazu nemá za následok prenos zodpovednosti na editora.
Editor týchto stránok neručí za stránky tretích strán a nenesie zodpovednosť za ich obsah. Je prísne zakázané vytvoriť hypertextový odkaz na týchto stránkach bez formálneho súhlasu editora. Editor stránok nezaručuje, že server hosťujúcej stránky neobsahuje vírusy, a že súbory, ktoré sú k dispozícii k stiahnutiu z tejto webovej stránky alebo akejkoľvek inej stránky treťej strany, sú bez vírusov alebo prevádzkových chýb. S vedomím, že vírusy môžu byť prenášané cez internet, odporúčame, aby užívatelia podnikli kroky na ochranu ich počítačov proti vniknutiu vírusov, a proti každému technickému problému, ktorý by mohol poškodiť súčasti počítača alebo dáta užívateľa, ktoré v ňom môžu byť uložené. V žiadnom prípade editor webu alebo niektorý z jeho subdodávateľov nenesú zodpovednosť za prípadné škody, ktoré môžu nastať pri internetovom pripojení a prehliadaní webu.