Úvod

Spoločnosť FM Logistic vie, že je pre vás dôležité, akým spôsobom sú vaše osobné údaje spracovávané, a uvedomuje si dôležitosť ochrany vášho súkromia.
Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako FM Logistic zbiera a spracúva vaše osobné údaje. Obsahuje informácie o type údajov, ktoré zbierame, ako ich spravujeme a na aké účely. 

Tieto Zásady boli naposledy aktualizované dňa 6. septembra 2021. 

Základné princípy – Náš záväzok voči vášmu súkromiu

FM Logistic sa zaväzuje zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi v súlade s platnými reguláciami na ochranu osobných údajov a súkromia. Špeciálne v súlade s Nariadením (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb vo vzťahu k spracovávaniu osobných údajov a voľnému pohybu takýchto údajov, a zrušujúcemu Nariadeniu 95/46/EC (Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov – GDPR) (ďalej len „Nariadenie”). Zaväzujeme sa rešpektovať nasledujúce princípy:

 • vaše osobné údaje zbierame a spracúvame iba na účely uvedené v týchto Zásadách alebo na špecifické účely, o ktorých sme vás informovali a/alebo s ktorými ste súhlasili. 
 • uplatňujeme princíp minimálneho zberu osobných údajov, teda zbierame iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie a vyhýbame sa zberu údajov spôsobom, ktorý nie je nevyhnutný;
 • ak osobné údaje, ktorými disponujeme už nie sú pre účely nami vykonávaného spracovávania užitočné a ich uschovávanie nám nenariaďuje žiadna zákonná povinnosť, tieto údaje budú vymazané alebo anonymizované. 

Definície

OSOBNÉ ÚDAJE:

Akékoľvek informácie vzťahujúce sa na identifikovanú fyzickú osobu, priamo aj nepriamo. Napríklad, osoba je priamo identifikovateľná svojím krstným menom a priezviskom a nepriamo svojím telefónnym číslom alebo poznávacím číslom vozidla.  

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Akákoľvek operácia alebo súbor operácií vykonaných alebo nevykonaných pomocou automatických procesov a aplikovaných na osobné údaje alebo skupiny osobných údajov, ako je zber, nahrávanie, usporadovanie, štrukturácia, ukladanie, adaptovanie alebo modifikovanie, získavanie, konzultovanie, používanie, odtajnenie prenosom, šírením alebo iným spôsobom zverejnenia, zarovnanie alebo kombinácia, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie. 

SPRÁVCA:

Súkromná alebo právnická osoba, verejná autorita, agentúra alebo iný orgán, ktorý, samostatne alebo spolu s ďalšími subjektmi, určuje účely („prečo?”) a spôsoby („ako?”) spracúvania osobných údajov.  

SPRACOVATEĽ:

Fyzická alebo právnická osoba, verejná autorita, oddelenie alebo iný orgán spracúvajúci osobné údaje za správcu.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZBIERAME?

Nami zbierané osobné údaje sa rôznia v závislosti od účelu ich zberu a služby, ktorú vám poskytujeme.
Vo všeobecnosti môžeme priamo zbierať nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • osobné informácie, ako je vaše priezvisko, krstné meno, e-mailová adresa, poštová adresa a telefónne číslo/čísla;
 • história prehliadania, ako sú navštívené stránky, dátum návštevy, poloha pri návšteve či IP adresa;
 • údaje z vášho životopisu v prípade, ak sa uchádzate o zamestnanie.

NA AKÉ ÚČELY VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ZBIERAME? 

Vaše osobné údaje zbierame na nasledujúce účely:

 • aby sme vás kontaktovali, aby sme mohli spracovať a zodpovedať vaše žiadosti o informácie;
 • na vývoj a zlepšenie našich produktov, služieb a funkcionality našich webstránok alebo našich aplikácií a služieb;
 • na overenie identity jedincov, ktorí nás kontaktujú telefonicky či iným spôsobom;
 • na vytvorenie účtu, keď sa zaregistrujete do našich aplikácií a služieb.

Môžeme tiež požadovať vaše osobné údaje, aby sme si splnili svoje zákonné povinnosti, alebo ako súčasť zmluvného vzťahu, ktorý s vami máme.
Keď zbierame a používame vaše osobné údaje na vyššie uvedené účely alebo z akýchkoľvek iných dôvodov, budeme vás o tom informovať v predstihu alebo v čase samotného zberu.
Ak je to potrebné, požiadame vás o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Ak ste udelili svoj súhlas s aktivitami súvisiacimi so spracovaním vašich osobných údajov, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. 

KTO JE SPRÁVCA?

Osobné údaje sú zbierané, spracované a používané spoločnosťou FM LOGISTIC Corporate a všetkými jej francúzskymi aj zahraničnými dcérskymi spoločnosťami. 

AKÉ MÁTE PRÁVA A AKO SI ICH MÔŽETE UPLATNIŤ?

Keď spracovávame vaše osobné údaje, máte určité práva, ktoré si môžete kedykoľvek uplatniť. Nižšie je prehľad týchto práv a významov, ktoré pre vás majú. 


Pre uplatnenie vašich práv

Vaše práva si môžete uplatniť kontaktovaním Úradníka pre ochranu údajov spoločnosti FM Logistic na e-mailovej adrese dpo@fmlogistic.com. Opíšte svoju žiadosť a priložte k nej akýkoľvek podpísaný identifikačný doklad certifikovaný ako verný originálu. 

PRÁVO NA PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM A PRÁVO NA OPRAVU

Je pre nás dôležité, aby boli osobné údaje, ktoré o vás uschovávame, presné, aktuálne, kompletné a relevantné. Aby ste sa uistili, že tento záväzok dodržujeme, máte kedykoľvek právo na prístup, opravu alebo aktualizovanie vašich osobných údajov. Prosím, uveďte vo vašej žiadosti údaje alebo operácie spracovania, ktorých sa vaša žiadosť týka.

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ VAŠICH ÚDAJOV

Máte právo dostať vaše osobné údaje v štruktúrovanej, bežne používanej a strojom čitateľnej forme. Toto právo sa vzťahuje na údaje zozbierané spoločnosťou FM LOGISTIC na spracovanie založené na vašom súhlase a na základe uzatvorenej zmluvy.

PRÁVO POŽIADAŤ O VYMAZANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo žiadať vymazanie vašich osobných údajov, ak:  

 • vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich zozbierali; alebo
 • odvolali ste súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, ktorý ste nám predtým poskytli, ak neexistujú žiadne iné zákonné dôvody, pre ktoré by sme mali pokračovať v spracovávaní vašich osobných údajov; alebo 
 • namietate proti nášmu spracovávaniu vašich osobných údajov na priame marketingové účely; alebo 
 • domnievate sa, že vaše osobné údaje nie sú spracovávané zákonne; alebo 
 • vaše osobné údaje musia byť vymazané v súlade s platnou legislatívou.

Prosím, uveďte vo vašej žiadosti presne, ktoré údaje o vás požadujete vymazať a aké máte pre vašu žiadosť dôvody. Podnikneme všetky dôvodné kroky, aby sme na vašu žiadosť odpovedali v súlade so zákonnými požiadavkami.
Ak nami zbierané osobné údaje už nie sú na žiadny účel potrebné a neexistuje žiadna zákonná povinnosť, aby sme ich uchovávali, vynaložíme maximálne možné úsilie na ich vymazanie alebo anonymizovanie. 

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACOVANIA VAŠICH ÚDAJOV

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, ak:

 • sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás máme sú nepresné; alebo 
 • preferujete s ohľadom na osobné údaje, ktoré nie sú spracovávané legálne, aby sme ich spracovanie obmedzili miesto ich vymazania; alebo 
 • my už vaše osobné údaje na pôvodné účely zberu nepotrebujeme, avšak vy údaje potrebujete na stanovenie, vykonanie alebo obhajobu svojich právnych nárokov; alebo
 • vzniesli ste námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov a chcete zistiť, či vaše záujmy súvisiace s touto námietkou prevažujú nad oprávnenými dôvodmi nasledovanými spoločnosťou FM Logistic. 

Prosím, presne vo vašej žiadosti uveďte, ktorých vašich údajov sa týka vaša žiadosť o obmedzenie spracovania a aké máte na svoju žiadosť dôvody. Podnikneme všetky dôvodné kroky, aby sme na vašu žiadosť odpovedali v súlade so zákonnými požiadavkami. 

PRÁVO NAMIETAŤ VOČI SPRACOVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracovávaniu vašich osobných údajov.
Prosím, uveďte vo vašej žiadosti presne, voči ktorému spracovávaniu vašich osobných údajov namietate, ako aj zdôvodnenie vašej žiadosti.  

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU

Máte právo podať sťažnosť priamo dozornému orgánu, ako je napríklad CNIL, vo vzťahu k spôsobu, akým zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi.  

Ako dlho budú vaše údaje uchovávané?

Osobné údaje budú vymazané alebo anonymizované ihneď, keď prestanú byť potrebné na dosiahnutie zámeru, pre ktorý boli zozbierané. Okrem toho, údaje môžu byť uschovávané aj v prípade, ak to vyžaduje európsky alebo národný zákonodarca na základe nariadení, zákonov a ďalších ustanovení EÚ, ktorým zodpovedná osoba podlieha.

Ako vaše osobné údaje chránime?

Uvedomujeme si dôležitosť zabezpečenia vašich osobných údajov. Robíme, čo je v našich silách, aby sme vaše osobné údaje ochraňovali pred zneužitím, zásahmi, poškodením, neoprávneným prístupom, pozmeňovaním alebo zverejnením a uplatňujeme množstvo bezpečnostných opatrení, ktoré vaše osobné údaje chránia.  

Zdieľanie vašich osobných údajov:

Keď vaše osobné údaje zdieľame s našimi dcérskymi spoločnosťami alebo inými organizáciami, uisťujeme vás, že ide výlučne o organizácie, ktoré uplatňujú robustné opatrenia na zabezpečenie údajov a úložísk a podliehajú zákonom na ochranu osobných údajov s porovnateľnými podmienkami, ako sú tie, ktoré rešpektujeme aj my.

Medzinárodný prenos vašich údajov:

Osobné údaje môžu byť spracovávané mimo územia Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). V takomto prípade spoločnosť FM Logistic podnikne všetko, čo je v jej silách, aby zaistila, že tento medzinárodný prenos údajov prebieha na adekvátnej úrovni a zaručuje bezpečnosť.
Záruky, ktoré využívame na ochranu medzinárodných prenosov údajov zahŕňajú: 

 • vzorové štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou. Tieto štandardné doložky poskytujú dostatočnú záruku, pretože umožňujú dodržiavanie príslušných úrovní bezpečnosti, ako to vyžadujú nariadenia o ochrane osobných údajov, a to najmä vo vzťahu k Nariadeniu (vyššie uvedené nariadenia a Nariadenie, ktoré sa spoločne označujú za „Nariadenie“) 
 • certifikačnými mechanizmami, ktoré dosvedčujú, že tretie strany nachádzajúce sa mimo EHP spracúvajú osobné údaje v súlade s Nariadeniami. Tieto certifikácie musí schváliť Európska komisia, príslušný dozorný orgán v súlade s Nariadením alebo národný akreditačný orgán určený v súlade s Nariadením. .

Cookies

Vaše súkromie je pre nás dôležité, preto chceme byť transparentní vo vzťahu k informáciám, ktoré sa zberajú pri vašej návšteve našich stránok. Počas vašej návštevy môžeme potrebovať získať a/alebo si uložiť informácie z vášho prehliadača, a to predovšetkým vo forme súborov cookie. Tieto informácie môžu byť o vás, vašich voľbách alebo vašom zariadení a využívajú sa predovšetkým na to, aby sme vám poskytli osobnejší zážitok. Je na vás, aké údaje nám umožníte zbierať.
Rozličné kategórie nižšie objasňujú, aké typy cookies používame a ako ich povoliť. Pamätajte, že zákaz niektorých cookies môže negatívne ovplyvniť váš zážitok, keďže vám tak možno nebudeme môcť ponúknuť niektoré naše služby a/alebo funkcie. 

Nevyhnutné cookies

Tieto cookies sú nevyhnutné pre funkčnosť webstránky a nemôžu byť preto v našich systémoch vypnuté. Sú nastavené iba v reakcii na vami vykonané akcie, ako je nastavenie vašich preferencií súkromia. Vo vašom prehliadači si môžete nastaviť zablokovanie alebo upozorňovanie na tieto cookies, no v tom prípade vám niektoré časti webstránky nebudú fungovať. Tieto cookies neukladajú žiadne osobné údaje.

Cookies analyzovania výkonu

Tieto cookies nám umožňujú spočítať návštevy a zdroje návštevnosti stránky, aby sme mohli odmerať a vylepšiť výkon našej webstránky tak, aby mohla pre vás fungovať lepšie. Pomáha nám to tiež zistiť, ktoré podstránky sú najobľúbenejšie a vidieť, ako sa návštevníci na našej stránke pohybujú. Tieto cookies nezbierajú osobné údaje, ale len anonymné informácie. Ak tieto cookies nepovolíte, nedozvieme sa, kedy ste našu stránku navštívili a nebudeme schopní monitorovať jej výkon. Niektoré stránky tieto cookies nazývajú aj „analytické”.

Reklamné/cielené cookies 

Tieto cookies nastavujeme my a/alebo naši reklamní partneri a pomáhajú nám vytvoriť profil vašich záujmov, aby sa vám zobrazovali na našich aj iných webstránkach relevantné reklamy. Môžu tiež limitovať, koľkokrát sa vám reklama zobrazí, ako aj pomáhať s meraním efektivity reklamných kampaní. Ak tieto cookies nepovolíte, naďalej budete na našich partnerských webstránkach dostávať reklamy, ale budú menej personalizované, nebudete tiež môcť ťažiť výhody z ponúk určených pre našich členov. Používame technológiu, ktorá identifikuje napríklad váš prehliadač a internetové zariadenie. Ak chcete vidieť viac relevantných reklám pri prehliadaní iných webstránok, povoľte, prosím, tieto cookies. Oboznámte sa s pravidlami ochrany osobných údajov našich partnerov, aby ste zistili viac o tom, ako používajú vaše údaje.   

Cookies sociálnych sietí

Tieto cookies nastavujú poskytovatelia sociálnych médií a umožňujú vám používať funkcie sociálnych médií na našich stránkach, napríklad používať tlačidlo „páči sa mi” alebo vytvárať si u nás účet pomocou vášho profilu na sociálnych sieťach. Môžu sledovať, ako si prehliadate túto a iné stránky a vyvárať profil vašich záujmov, ktorý môže byť použitý na reklamné účely. Môže to ovplyvniť obsah a správy, ktoré uvidíte na ďalších stránkach, ktoré navštevujete. Ak tieto cookies nepovolíte, niektoré funkcie (nástroje pre zdieľanie, tlačidlo „páči sa mi” atď.) nebudú fungovať.

Cookies tretích strán

Tieto cookies môžeme nastaviť my alebo poskytovatelia tretích strán, ktorí pridávajú služby/funkcie na naše webstránky (napr. videá). Ak chcete, aby sa vám stránka lepšie prispôsobila na mieru, povoľte, prosím, tieto cookies.

Zmeny Zásad ochrany osobných údajov

V záujme zlepšovania našich služieb môžeme tieto Zásady ochrany osobných údajov upraviť, napríklad pri zavedení nových technológií alebo spustení nových služieb. Vyzývame vás preto, aby ste si ich pravidelne kontrolovali.