ľudia
ľudia

#ZAMESTNANCIFM prispeli k zariadeniu Snoezelen miestnosti pre zdravotne znevýhodnené deti

FM SLOVENSKÁ, s.r.o. a #ZAMESTNANCIFM prispeli k zariadeniu Snoezelen miestnosti pre zdravotne znevýhodnené deti z miestnej špeciálnej školy v Seredi.

Na stránke August 19, 2022

FM SLOVENSKÁ, s.r.o. a #ZAMESTNANCIFM prispeli k zariadeniu Snoezelen miestnosti pre zdravotne znevýhodnené deti z miestnej špeciálnej školy v Seredi.

Čo je SNOEZELEN?

Snoezelen ako priestor je špeciálne upravená miestnosť alebo prostredie, kde na zmysly jednotlivca pôsobia svetelné, hudobné vnemy, rôzne vône, rozličné povrchy a iné podnety. V tomto multisenzorickom prostredí nájdete podnety pre všetky zmysly (zrak, čuch, hmat, sluch,…).

V tejto miestnosti sa riadime heslom „NIČ SA NEMUSÍ, VŠETKO JE DOVOLENÉ“. Snoezelen rešpektuje jednotlivca – jeho tempo, spôsob a trvanie prežívania stimulov v miestnosti. Každý má právo rozhodnúť sa, ktoré stimuly sú mu príjemné. Slobodne a spontánne spoznávať objekty v miestnosti. Ide o bezpečné prostredie, ktoré prináša pozitívne zážitky.

Snoezelen je určený pre jednotlivcov s rôznymi znevýhodneniami, akými sú mentálne či viacnásobné zdravotné postihnutie, poruchy autistického spektra, zmyslové postihnutie, Alzheimerova choroba, psychiatrické diagnózy, poruchy pozornosti a podobne.

FM SLOVENSKÁ, s.r.o. a #ZAMESTNANCIFM v spolupráci s našimi dodávateľmi a obchodnými partnermi sa stali súčasťou tohto prínosného a zaujímavého projektu, v ktorom sme spoločným úsilím prispeli k zriadeniu a k sfunkčneniu vyššie spomínanej špeciálnej miestnosti.

Súčasť vybavenia multisenzorického prostredia v Snoezelen Sereď.

FM SLOVENSKÁ, s.r.o. je súčasťou nadácie #FMFOUNDATION, ktorá posilňuje sociálnu zodpovednosť zamestnancov našej spoločnosti v dvoch rôznych oblastiach:

INTEGRÁCIA – projekty podporujúce ľudí v zložitej životnej situácii alebo na okraji spoločnosti, obnoviť ich sebadôveru a získať plnohodnotné miesto v spoločnosti.

DETSTVO – zlepšovanie životných podmienok a príležitostí na rozvoj a integráciu sociálne znevýhodnených detí, ktorým hrozí riziko sociálneho vylúčenia.

Vziať život do vlastných rúk, zážitkom k hodnotám…

V roku 2019 vznikol prvý návrh charitatívneho projektu spoločnosti FM SLOVENSKÁ, s.r.o., ktorého cieľom bolo pomôcť deťom z detského domova Sereď zaradiť sa do reálneho života. Projekt bol uskutočnený za dozoru skúsených koučov a psychológov.

Do spomínaného projektu sa mohol zapojiť ktorýkoľvek zamestnanec našej spoločnosti. Rovnako každý jeden zamestnanec má aj aktuálne možnosť podať návrh na realizáciu nového projektu.

V spomínanom projekte pokračujeme aj v súčasnosti a veríme, že takýmto spôsobom pomôžeme nejednému účastníkovi projektu pripraviť lepšiu budúcnosť a ľahšie zaradenie sa do bežného života.

Bol tento obsah zaujímavý, užitočný?