Fm logistic

La logique des transports urbain

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť FM Logistic rešpektuje vaše právo na súkromie pri každom spracovaní vašich osobných údajov. V týchto zásadách ochrany osobných údajov je uvedené, kto zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje, ktoré od vás získame pri používaní našej webovej stránky, aké typy osobných údajov o vás zbierame a ako tieto údaje používame. Zároveň sú v nich uvedené vaše práva týkajúce sa používania vašich osobných údajov.

 

Čo sú to osobné údaje?

„Osobné“ údaje sú akékoľvek informácie, na základe ktorých je možné priamo alebo nepriamo identifikovať danú osobu. Napríklad, súbor so štruktúrovanými údajmi obsahujúci celé meno osoby sa považuje za osobné údaje, pretože je na základe týchto informácií možné priamo identifikovať danú osobu. Za osobné údaje sa zároveň považujú aj podrobnosti, ktoré je možné použiť na nepriame identifikovanie osoby (ako je jej registračné číslo, tel. číslo alebo fotografia).

Spracovanie a uchovávanie tohto typu údajov je regulované špeciálnymi zákonmi.

Medzi údaje, ktoré o vás môžeme zbierať, patrí vaše meno, poštová adresa(-y), e-mailová adresa(-y), tel. číslo(-a) a história prezeranie stránok.

 

Kto zbiera, spracováva a používa vaše údaje?

Pri prezeraní našej webovej stránky sú vaše osobné údaje zhromažďované, spracované a používané spoločnosťou FM Logistic Corporate SAS, ZI Rue de l’Europe, 57370, Phalsbourg, Francúzsko (správca údajov) alebo externými poskytovateľmi, ktorí vykonávajú údržbu a technickú podporu našej webovej stránky.

 

Prečo spracovávame alebo používame vaše osobné údaje

Získané údaje spracovávame na nasledujúce účely:

Na splnenie našich zmluvných záväzkov (na základe zákona).

Na dosiahnutie našich oprávnených záujmov.

  • Na vykonávanie štatistických analýz.
  • Na meranie návštevnosti webovej stránky.

Akým spôsobom udeľujete svoj súhlas?

Za určitých okolností potrebujeme váš súhlas na zbieranie, spracovanie alebo používanie vašich osobných údajov.

Váš súhlas potrebujeme na nainštalovanie súborov cookie do vášho zariadenia a na zbieranie, spracovanie a používanie informácií, ktoré nám poskytnete prostredníctvom „kontaktného“ formulára, aby sme mohli spracovať vašu požiadavku.

Pri všetkých vyššie uvedených činnostiach môžete kedykoľvek zmeniť svoj súhlas. Môžete nesúhlasiť s tým, aby sme používali vaše osobné údaje.

 

Kto získa vaše údaje?

Vaše údaje zbierame na účely vnútorných vzťahov so zákazníkmi a výlučne iba na tieto účely.

Osobné údaje získané od vás pri používaní našich služieb zdieľame iba s nasledujúcimi tretími stranami:

Zmluvní subdodávatelia, ktorí externe poskytujú služby v našom mene.

Vaše osobné údaje poskytujeme tretím stranám iba v prípade, ak to od nás vyžaduje zákon (ako napr. súd alebo súdny orgán), ak nám udelíte súhlas na takéto zdieľanie vašich údajov alebo ak je takéto zdieľanie vašich údajov povolené zákonom.

 

Ako uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame v našej databáze s aktívnym vyhľadávaním po dobu troch rokov od nášho posledného kontaktu s vami.

Akékoľvek údaje, ktoré musíme uchovávať zo zákonných dôvodov, sa uchovávajú po dobu predpísanú v danej zákonnej úprave.

 

Kde sa spracovávajú vaše údaje?

My alebo určitý príjemcovia vašich údajov (podľa vyššie uvedeného popisu) sa môžu nachádza mimo európskeho hospodárskeho priestoru (v Číne, Brazílii, Indii a Vietname).

Z tohto vyplýva, že vaše osobné údaje sa môžu spracovávať v krajinách, v ktorých nie sú zavedené náležité bezpečnostné opatrenia v súlade s nariadením EÚ 2016/679 Európskeho parlamentu a rady zo dňa 27. apríla 2016 týkajúce sa ochrany fyzických osôb v oblasti spracovania osobných údajov a voľného pohybu takýchto údajov.

Zaručujeme, že vaše údaje budú chránené adekvátnymi bezpečnostnými opatreniami v súlade so všetkými zákonmi a nariadeniami platnými v Európe.

 

 

Vaše práva

Na základe zákonných ustanovení máte právo na informácie, právo na prístup, právo na nápravu, právo na vymazanie, právo na namietanie, právo na prenosnosť údajov a právo na zakázanie spracovania vašich osobných údajov.

Na uplatnenie týchto práv napíšte nášmu úradníkovi pre ochranu údajov na nasledujúcu adresu, pričom jasne vysvetlite podstatu svojej žiadosti: dpo@fmlogistic.com.

Z bezpečnostných dôvodov a na účely ochrany pred podvodmi musíte spolu so svojou žiadosťou poskytnúť potvrdenie totožnosti. Vaše potvrdenie totožnosti po spracovaní vašej žiadosti zlikvidujeme.

Ak sa domnievate, že dochádza k porušeniu vašich práv, najskôr nás kontaktujte. Ak nebudete spokojní s našou odpoveďou, máte právo podať sťažnosť na vašom úrade na ochranu údajov.

 

Zmeny v našich zásadách ochrany osobných údajov

Naše zásady ochrany osobných údajov môžeme meniť pri vylepšení našich služieb, napr. pri zavedení nových technológií alebo spustení nových služieb. Pred akýmikoľvek zmenami týchto zásad ochrany osobných údajov vás budeme najskôr informovať.